logo

Професионален Домоуправител

Професионален Домоуправител е услуга, която имаме удоволствието да предоставим на всички собственици, обитатели и ползватели в етажната собственост. С предлагането на услугата ние целим да защититим интересите на всички собственици с професионална грижа за Вашето имущество, като Ви осигурим спокойствие и комфорт.

Екипът на ЕМ ДИ ЕС ГРУП, Ви гарантира персонално отношение към възникнали проблеми в етажната собственост, като своевременно Ви осигурява:

Персонален отговорник:

- Наш представител с персонален ангажимент, който ще изпълнява задачите, взети като решения на Общо събрание и подадени текущи проблеми от Управителните органи на етажната собственост;

- Контакт с административните органи в населеното място където е разположена етажната собственост – контакти с общината и своевременно изпълнение на всички нейни изисквания и предписания;

- Контакт и своевременно извършване на всички дължими плащания към електроразпределително, водоснабдително, газификационно, топлофикационно, асансьорно и други дружества, свързани с управлението на общите части на сградата от името и за сметка на етажната собственост.

- Професионална организация и водене на Общи събрания на собствениците на ЕС;

- Събиране и предоставяне на оферти от фирми изпълнители при нужда от аварийна или друг вид помощ, касаеща общите части, като изпълнителят се избира от собствениците в етажната собственост/;

Инкасатор:

- Ежемесечно инкасиране на месечните такси, които са одобрени от Общото събрание на етажната собственост; 

- Водене на задължителна номенклатура от документи;

- Коректно осчетоводяване на инкасираните суми.

Юрист:

При нужда от съвет и конкретни действия имаме на разположение екип от адвокати;

- следи за правилното и стриктно предоставяне на услугата, съобразно действащата нормативна уредба в страната;

- съдействие на управителните органи на етажната собственост във връзка със събирането на текущите такси, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части от некоректни платци в етажната собственост;

Оперативен мениджър:

- Kонтролира и следи цялата дейност и изпълнение на предлаганата услуга Професионален Домоуправител за Вашата етажна собственост;

- Приема и въвежда в изпълнение всички предложения, специфични за Вашата етажна собственост;

- Контрол над осчетоводяването на приходите и разходите;

- Предоставяне ежемесечно на подробен отчет пред Управителния орган на етажната собственост или във всеки един момент при поискване;

- Съхраняване и класиране на всички платежни документи;